Området

 • 3D-översiktskarta Riddersvik

  Projekt Riddersvik - Bild: Stockholm Stad
 • 3D-översiktskarta Kvarter 8

  3D-översiktskarta kvarter 8
 • Översiktskarta Kvarter 8

  Översiktskarta Kvarter 8
 • Kvarter 8 sett utifrån

  Riddersvik - Kvarter 8 utifrån
 • Kvarter 8 sett inifrån

  Riddersvik - Kvarter 8 innifrån
 • Riddersviks Gård

  Riddersviks-gård-framifrån
 • Riddersviks Gårds stall

  Gårdens stall

Vivere bygger Kvarter 8

I den nya stadsdelen Riddersvik, där cirka 700 bostäder kommer att byggas, har Vivere tillsamman med White Arkitekter vunnit markanvisningstävlingen för Kvarter 8. Här kommer vi att bygga hus för 114 bostadsrätter (eventuellt tomträtter) och 71 p-platser, varav 40 i garage.

Fakta om Kvarter 8

 • Byggaktör: Vivere Fastigheter
 • Arkitekt: White arkitekter
 • 114 bostadsrätter ev. tomträtt
 • 71 p-platser, varav 40 i garage.

Vision

I den framtida trädgårdsstaden Riddersvik, finns höga trivselvärden som uppmuntrar till och erbjuder både promenadstråk och olika vistelsemiljöer. Det har en stadsmässighet som inte bygger på stadens kommersiella utbud av butiker och verksamheter, utan istället baseras på tydliga offentliga och halvoffentliga rum med varierad bebyggelse och promenadstråk med varierad, lummig trädgårdsgrönska.
Den föreslagna bebyggelsen i kvarter 8 är en uppdaterad variant av traditionell trähusbebyggelse, som kan ge nya kvalitéer till den moderna trädgårdsstaden, samt sammanlänka till den befintliga bebyggelsen i Riddersvik. Mötet mellan gata och gård har kvalitéer som hör trädgårdsstaden till. Här finns tydligt definierade förgårdsrum, och privat uteplats som blir ett självklart extrarum för bostaden.
Genom att bygga energismarta hus i trä, använda solceller på taken, och erbjuda goda odlingsmöjligheter på den egna uteplatsen samt i ett gemensamt växthus, bidrar kvarteret till en ekologiskt hållbart stadsdel – som inspirerar till en klimatsmart livsstil.

Hus möter gata

Mot de allmänna gatorna får bostäderna en tydligt markerad förgårdsmark bestående av en låg tegelmur med ett frodigt buskage. Huset möter gatan på ett trevligt sätt, halvt privat, men med möjligheten att heja på förbipasserande. Här kan de boende göra sitt egna avtryck med planteringar, utemöbler, cykelförvaring och/eller annan förvaring om behov finns. Förgårdsmarkens bredd är 2 meter och innehåller alltid en hårdgjord del och en planteringsyta som kan fördröja dagvatten.

Programmering av gård

Kvarterets gemensamma gårdar erbjuder och uppmuntrar många aktiviteter för småbarnslek, rörelse, odling, gemensamma mötesplatser och mer avskilda sittplatser för eftertanke. För att uppmuntra till vistelse är promenadstråken och planteringarna placerade mellan de privata uteplatserna och de gemensamma gårdsrummen. De senare blir därmed något insynsskyddade och tydliggörs som en halvoffentlig plats som tillhör alla boende i kvarteret. Mitten av gården blir en samlande plats med mycket grönska, samt med god tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Här placeras både långbord, grillplats under en pergola, samt redskap för lek och rörelse. Husens placering skapar läplatser oavsett vindrikting och lägre bebyggelse mot söder gör att solen letar sig ner på gården hela dagen. Planteringarna är placerade för att kunna fördröja dagvatten inom kvarteret.

För gående och personer med funktionsnedsättning finns många släpp i bebyggelsen, vilket möjliggör flertalet entréer till gården från gatan. Med bil angörs gården från söder. Gårdens golv består av olika markbeläggningar för att skapa en taktil variation och erbjuda olika funktioner. Uteplatser och förgårdsmark består av trä och marktegel med genomsläppligt stenmjöl i de inre gårdsrummen och betongplattor på de körbara delarna. Detta möjliggör för både cykling, lek och framkomlighet med rullstol eller annat färdmedel.

I största möjliga mån har grönskan fått ta plats på gården. Vegetationen är artrik och varierad i blomning och bladverk. En stor del föreslås vara ätbar, som exempelvis bärbuskar och aronia, samt träd som äpple, plommon och körsbär. På de privata uteplatserna erbjuds egen odling som bidrar till gemensamma gröna vistelsevärden.

Jämställdhet och mångfald

Genom att vända entréer och tillskapa förgårdsmark mot gaturummen, ökar den upplevda tryggheten på de allmänna promenadstråken. Det är viktigt att alla, oavsett kön, känner sig trygga när de promenerar i området även på kvällstid. Här finns rikligt med belysning, både längs de privata gatorna, men även inne i kvarteret och på den gemensamma gården. En blandning av boendetyper som radhus, parhus och flerbostadshus skapar en mångfald inom kvarteret. Gårdarna programmeras för att erbjuda aktiviteter för både barn, vuxna, äldre och personer med olika typer av funktionsnedsättning. För personer med fysisk funktionsnedsättning används förstärkande färger för att tydligt visa på promenadstråk, och framkomliga vägar skapas för personer i rullstol och andra färdmedel. För personer som föredrar eller har behov av mer stillsamhet, finns mer privata platser på gården som förstärks med vackra planteringar och frodande grönska. På en annan del av gården finns inkluderande utrustning för både bollspel samt klätter- och rutschställningar. Här finns något för alla.

Dagvatten

Dagvatten från kvarteret fördröjs lokalt på gården i växtbäddar. Genom höjdsättning och linjeavvattning säkerställs att vattnet leds ut i planteringsytorna och kan därefter brädda till dagvattennätet. Denna princip gäller även på förgårdsmarken. Vidare utredning får visa på behovet av eventuella underjordiska magasin.

Tillgänglighet

Gården nås tillgängligt från flera håll. Vissa av bostäderna är endast tillgängliga via gårdsentrén och nås då även tillgängligt med bil. Flerbostadshusens har genomgångshiss med entréer mot gård och gata samt till parkeringsgaraget.

Parkering

Parkering tillhandahålls i garage underflerbostadshusen samt längs med kvartersgatorna. Utöver parkeringsgaragets handikapplatser ordnas lägen för handikapparkering på gården (se illustrationsplan).

Återvinning

Bottentömmande kärl anläggs vid tre lägen med max 50 meter avstånd till flerbostadshusens entréer och max 75 meter till småhusens etréer. Miljörum anläggs tillgängligt i flerbostadshusens entréplan med max 100 meter till samtliga entréer.

Omgivningen

Vacker natur och fritidsaktiviteter

Idag används Riddersviks Gård främst till konferenser, teaterföreställningar, julmarknad samt midsommar- och valborgsfirande. Gårdens tidigare trädgård är idag uthyrda kolonilotter för kringboende. Följer man strandpromenaden längre norrut finns den lokala badplatsen, Lövstabadet.  I området finns även ett stall med privathästar, ridbana och ridvägar. Omgivningen kring platsen är en blandning av landets lugn och en förnimmelse av stadens intensitet i den kringliggande villabebyggelsen. De majestätiska Lindalléerna skapar en dramatisk inramning för platsen och vittnar om platsens historia.

Herrgård och andra historiska byggnader

Riddersvik ligger naturskönt inbäddat med historiska anor lång tillbaka i tiden. Närmaste tätort är Hässelby villastad. I sydväst ligger Riddersviks Gård vackert vid Mälarens strand, intill Lövstafjärden. Gården lät uppföras av Elias von Langenberg år 1762 i sin nuvarande form och de längre flyglarna tillkom i början av 1800-talet. Följer man strandpromenaden kan man även hitta spår av den tidigare Engelska Parken (även kallad stjärnparken) och Riddersviks tempel som uppfördes omkring år 1800.