VÅRA VÄRDERINGAR OCH ARBETSMETODER

KVALITÉ OCH HÅLLBARHET GENOM BREDD OCH LÅNGSIKTIGHET

Vi på Vivere eftersträvar långvariga relationer med våra kunder och samarbetspartners. Det innebär att vi alltid satsar på kvalité och hållbarhet i alla typer av projekt, vare sig det gäller nyproduktion, reparation eller förvaltning och förädling av fastigheter.

Att Vivere-koncernen består av tre företag: Vivere Fastigheter AB och dotterbolagen Vivere Bygg & VVS AB och Spirare Ventilation AB (se under rubriken ORGANISATION nedan) innebär att vi kan ta helhetsgrepp om våra projekt på ett sätt som bara är möjligt med den bredd och kompetens som ryms inom diversifierade koncerner.

Denna bredd, tillsammans med våra långsiktiga arbetsmetoder möjliggör ett verkligt fokus på miljö och hälsa, ett fokus som vi på Vivere är stolta över. När allt kommer omkring är ingenting viktigare än våra kunder och vår miljö.

Ladda ner vår PowerPoint-presentation (i PDF-format) för mer information!

MILJÖ OCH ENERGIBESPARING

Som ett led i vår strävan efter miljövänliga lösningar har vi valt att aktivt arbeta med energiåtgången i inomhusmiljön genom energioptimeringar som bidrar till en hållbar utveckling. Ytterligare en miljösmart lösning är att använda naturmaterial såsom hampa och lin som isolering, något som har fördelar avseende både inomhus- och utomhusmiljön.

Några av fördelarna med att använda naturmaterial som isolering är att hampabetong och dylika material binder koldioxid under härdningsprocessen och därmed är koldioxidpositivt. Naturmaterial absorberar dessutom i regel värme till skillnad från modern isolering. Betong framställt på naturmaterial fungerar som timret i ett timmerhus där den lagrade värmen återges och där luftfuktigheten inomhus är jämnare. Resultatet blir lägre uppvärmningskostnader och behagligare inomhusklimat.

HÄLSA OCH INNOMHUSMILJÖ

Människor tillbringar idag uppemot 90 % av sitt liv inomhus. Detta kräver ett långsiktigt engagemang för inomhusmiljön. Vi har därför ett starkt fokus på att skapa en så hälsosam inomhusmiljö som möjligt i våra fastigheter till gagn för dem som vistas där.

Under de första åren efter en nybyggnation eller renovering är halterna av lättflyktiga organiska ämnen (VOC) mycket stora i inomhusmiljön. Ämnena avtar med tiden men finns kvar under många år. Vid våra byggentreprenader gör vi våra materialval utifrån ett hälsomässigt och miljömässigt perspektiv för bästa möjliga inomhusmiljö.

AFFÄRSIDÉ, VISION OCH MISSION

Vivere har ett långsiktigt perspektiv i allt vi företar oss. Syftet är att bygga, renovera och utveckla attraktiva fastigheter, där kvalité, hälsa och miljö står i fokus. Läs mer om detta i Viveres hållbarhetsplan!

  • Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativa, funktionella och hälsovänliga fastigheter och fastighetsentreprenader utöver det vanliga.
  • Vår vision är att renovera, utveckla och bygga bostäder och arbetsplatser med bästa möjliga kvalité och funktion, samt att ha de mest hälsovänliga och teknik- och miljöanpassade fastigheterna på marknaden.
  • Vår mission är att höja medvetenheten för hälsa, miljö och kvalité inom fastighetsbranschen.

Våra medarbetare

Vivere Fastigheters ansvarsfullhet och flexibilitet är viktig för relationen till våra kunder. En decentraliserad organisation med engagerade medarbetare som tar väl hand om sina kunder och verkar för ömsesidigt lönande relationer är en av Vivere Fastigheters framgångsfaktorer. Nedan listas de medarbetare som innehar centrala positioner inom företaget.

Ronnie Kilman

Namn: Ronnie Kilman
Titel: VD
Epost: ronnie@vivere.se
Tel: 0708-12 22 11

Ronnie, byggingenjör SBR, är ägare och VD för Vivere Fastigheter och har arbetat med fastigheter sedan 2001 bl.a. som besiktningsman, kvalitets/kontrollansvarig, energiexpert och funktionskontrollant OVK.

Ingvar Oskarsson

Namn: Ingvar Oskarsson
Titel: Senior konsult
Epost: ingvar@vivere.se
Tel: 070-783 14 20

Ingvar har arbetat som fastighetskonsult hos Vivere Fastigheter sedan 2008 och har tidigare varit verksam inom fastighetsförvaltning i drygt 35 år. Ingvar har erfarenhet av fastighetstyper inom alla sektorer (kommunal, statlig och privat förvaltning).

Ingvar är planarkitekt SAR och utbildad på Kungliga Tekniska Högskolan.

Kenneth Larsson

Namn: Kenneth Larsson
Titel: Affärsutvecklare
Epost: kenneth@vivere.se
Tel: 076-637 60 53

Kenneth Larsson har varit affärsutvecklare hos Vivere Fastigheter sedan 2010. Kenneth ansvarar för fastighetsutveckling och lokaluthyrning.

Kenneth har, förutom flera fastighetsrelaterade utbildningar, en examen i företagsekonomi från Göteborgs Universitet.

Joakim Tuutti

Namn: Joakim Tuutti
Titel: Ekonomichef och inköpschef
Epost: joakim@vivere.se
Tel: 076-637 60 54

Joakim har mer än 10 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen med ledande positioner inom ekonomi, inköp och IT. Joakim är civilekonom från Stockholms Universitet och har arbetat för Vivere-koncernen sedan 2014.

Sophia Granswed Baat

Namn: Sophia Granswed Baat
Titel: Kommunikation och Public Affairs
Epost: sophia@vivere.se
Tel: 070-737 02 75

Sophia, statsvetare med ansvar för kommunikation och Public Affairs, har arbetat i bygg- och fastighetsbranschen sedan 2013. Sophia har en bakgrund inom kommunpolitik och träffar regelbundet olika beslutsfattare.

Rikard Tengvall

Namn: Rikard Tengvall
Titel:  Marknad & kommunikation
Epost: rikard@vivere.se
Tel: 072-543 38 95

Rikard har varit verksam inom IT-branschen i snart 20 år, med erfarenheter av kravställning och testning av mjukvaror, webbutveckling, grafisk formgivning och marknadsföring. Rikard är förutom kommunikatör och grafisk formgivare även kulturvetare från Stockholms Universitet och har arbetat för Vivere-koncernen sedan 2013.

Viveres hantverkare

Viveres hantverkare har utbildningar inom flera olika discipliner. Detta, tillsammans med ett starkt driv och viljan att göra det där lilla extra för beställaren och de boende, gör att vi har ett både effektivt och trevligt team.

ORGANISATION

Vivere-koncernen består av tre företag: Vivere Fastigheter som bygger, köper, förvaltar, utvecklar och säljer fastigheter, Vivere Bygg & VVS AB som utför alla typer av fastighetsentreprenader och Spirare Ventilation AB som arbetar med att förbättra luftkvalitet inomhus. Alla företagen ägs av Ronnie Kilman, som även är VD för alla företagen.

BREDD OCH DJUP

Att ha flera företag som är verksamma inom angränsande branschsegment på detta vis har många fördelar. Det ger inte bara ger möjlighet att ta bredare grepp om olika uppdrag (med större möjlighet att nå våra kvalitets- och hållbarhetsmål) och att nå ut till en bredare kundkrets. Dessutom samlas på detta sätt en bredare kompetens och kunskapsbas, vilket gagnar kunder såväl som medarbetare i företagen.

 

Att verksamheterna är uppdelade på flera företag är ett resultat av att de vuxit fram vid olika tidpunkter och med olika syften. Det har sedan, av olika anledningar, visat sig vara mest fördelaktigt att låta företagen förbli separata.

OM SPIRARE VENTILATION AB

Spirare Ventilation AB arbetar med att förbättra ventilation och luftkvalitet inomhus.

 

Detta görs genom att man genomför luftkvalitetsmätningar och OVK, samt projekterar, upphandlar och besiktar allt från självdragssystem till större ventilationsanläggningar. Dessutom är Spirare återförsäljare av marknadens kanske bästa luftrenare, från IQAir.

Konsulterna på Spirare är verksamma i Stockholm med omnejd.

Spirare AB

Läs mer på Spirares hemsida spirare.se!

Behörigheter

Certifikat BAS-P & BAS-U

Bas P & Bas U

Enligt arbetsmiljölagen måste ett antal arbetsmiljö-regler beaktas under såväl planering som projektering och utförande av byggnads- eller anläggningsarbeten. För att samordna arbetet med att se till så att arbetsmiljö-reglerna följs så utses byggarbetsmiljösamordnare som benämns BAS-P och BAS-U. Den som utses BAS-P eller BAS-U kan vara en fysisk person, eller en juridisk person, till exempel ett aktiebolag.

Det är byggherrens, eller den entreprenör som byggherren överlåtit ansvaret till, som ansvarar för att BAS-P och BAS-U utses och har tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper för att skapa rätta förutsättningar för att arbetet på byggarbetsplatsen kan genomföras på ett säkert sätt.

P står för planering och projektering

Under planerings- och projekteringsfasen granskar BAS-A alla ritningar som projektörerna har tagit fram och ser, genom byggprojektets arbetsmiljöplan, till att de verksamheter som ingår i byggprojektet inte skapar risker för varandra.

U står för utförande

Under utförandefasen organiserar BAS-U det faktiska skyddsarbetet. Detta görs genom att entreprenören lämnar riskbedömningar till BAS-U, med tillhörande beskrivningar av skyddsåtgärder. Med hjälp av den informationen kompletterar BAS-U den arbetsmiljöplanen som BAS-P tagit fram samt ser till att den hålls uppdaterad och finns tillgänglig för alla på byggarbetsplatsen.

 

Certifikat BBV

BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

För keramiska konstruktioner i våtrum anses Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV, vara de viktigaste riktlinjerna för fackmässighet inom området. Denna certifiering är därför en viktig kvalitetsgaranti. För att ett företag som utför tätskiktsarbete i våtrum ska uppfylla kraven i Byggkeramikrådets branschregler för våtrum krävs det att företaget har behörighet utfärdad av Byggkeramikrådet.

 

BKR

Byggkeramikrådet, BKR

Byggkeramikrådet bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER och Kakelföreningen, KAF.

Syftet med organisationen är att leda den tekniska utvecklingen inom det byggkeramiska området samt ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom branschen.

Den kanske viktigaste delen av BKR:s verksamhet är utbildandet av såväl plattsättningsentreprenörer, som önskar få behörighet, som försäkringsbolag, besiktningsmän, fastighetsmäklare och andra aktörer inom byggbranschen.

Dessutom hanterar BKR, i samarbete med representanter för andra branschorganisationer, frågor av gemensamt intresse inom konstruktions- och applikationsteknik.

 

Certifikat ID06

ID06 – Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen

Huvudsyftet med ID06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, är att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt stärka den sunda konkurrensen. Detta försöker man uppnå genom följande ID06-regler:

  • uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
  • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
  • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka eller dylikt
  • uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,
  • uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
  • uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,
  • uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.

 

Certifikat SBSC

SBSC – Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Boverket, Polismyndigheten, Räddningstjänsten samt försäkringsbolag och branschorganisationer med flera ställer krav på att aktörer inom säkerhetsbranschen uppfyller vissa regler. Dessa tas fram av experter inom området och ges ut av Svenska Stöldskyddsföreningen samt Brandskyddsföreningen Sverige.

För att bli SBSC-certifierad granskas man av en kompetent oberoende part som kontrollerar om man uppfyller en kravspecifikation, norm eller standard. Certifieringen är tidsbegränsad. Under giltighetstiden genomförs kontinuerligt kontroller för att säkerställa att kraven uppfylls. SBSC certifierar företag, personer, produkter och system.

Leverantörer och samarbetspartners

Nedan finns länkar till våra leverantörer och samarbetspartners samlade, så att du som kund till Vivere ska få en bild av vilka företag som vi samarbetar med.

Ahlsell

Ahlsell är den ledande distributören av installationsprodukter, verktyg och maskiner i Norden.

Allt i fönster

Allt i fönster säljer, renoverar och installerar både klassiska och moderna fönster.

 

Alviks lock AB

Alviks Lås AB utför alla typer av dörr- och fönsterinstallationer.

 

Aquabygg

Aquabygg är ett byggföretag, verksamma i Stockholm, som har specialiserat sig på våtutrymmen.

 

Bauhaus

Bauhaus är en byggproduktkedja som erbjuder byggmaterial, färg, verktyg, el och belysning, blommor, växter, VVS- och trädgårdsartiklar.

 

Beijer

Beijer Byggmaterial erbjuder ett komplett utbud av byggmaterial.

 

Rahm's House and Construction Survey

Rahms Hus- och Byggbesiktning utför oberoende entreprenadbesiktningar.

 

Carls Elektriska

Carls Elektriska utför diverse olika elinstallationer till företag och privatpersoner.

 

City Solfilm & Säkerhet AB

City Solfilm & Säkerhet AB tar fram och applicerar dekor, solfilm och säkerhetslösningar.

 

Dahl

Dahl är Sveriges ledande handelsföretag inom VVS och Mark&VA.

 

Dehlin Brattgard Architects

Dehlin Brattgård Arkitekter är en arkitektbyrå i Stockholm.

 

Destroy Rebuilding Company

Destroy Rebuilding Company är en kostnadsmedveten multirivare som tillhandahåller helhetslösningar inom riv och bygg.

 

Economic Office J & J

Ekonomikontoret J&J erbjuder redovisning och andra ekonomitjänster.

 

Entral AB

Entral AB är ackrediterad tillverkare av ID06-system.

 

Fredells Byggvaruhus

Fredells Byggvaruhus erbjuder produkter och tjänster för bygg och renovering.

Ikkab

Ikkab – storskaliga elkonsulter inom industri, fastighet och infrastruktur.

 

IT assistance

IT Assistance är specialiserade på att leverera tjänster och produkter i drift, systemintegration och projektledning.

 

K-rauta

K-rauta är ett byggvaruhus som erbjuder produkter och tjänster inom badrum, trädgård, verktyg, bygg och inredning. 

 

Concept Stockholm

Koncept Stockholm är en arkitektbyrå som kommunicerar varumärken genom arkitektur och design i unika inredningar, hus och stadsmiljöer.

 

Lawab

Lawab utför totalentreprenader inom betong, mark och tätskikt och är specialister på renovering av innergårdar och P-hus.

 

Miljobud

Environmental bids levererar bud märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

 

Nordlund & Nyström El & Styr AB

Nordlund & Nyström El & Styr AB erbjuder installationer samt service inom el & styr till företagskunder i Mälardalen.

 

Ovk - Ventilation

Ovk – Ventilation ebjuder entreprenadbesiktningar samt konsulttjänster inom ventilation.

 

Petersotare

Peter Sotare arbetar med avlopp och ventilation i hela Storstockholm.

 

Proelco

Proelco AB utför konstruktion av el- och teletekniska anläggningar inom fastighets- och industrisektorn.

 

Profilogen Bromma

Profilogen Bromma är en produktionsbyrå som hjälper företag att förbättra sina visuella kommunikationer.

 

Iqair

IQAir tillverkar och säljer världens mest effektiva luftrenare.

 

RTK

RTK AB tillhandahåller produkter och tjänster som främjar en hälsovänlig elektrisk miljö.

 

Seawork

Seawork AB Seawork AB levererar tjänster inom bygg och transport.

Segeltorps Rör

Segeltorps Rör utför alla typer av arbeten inom VVS åt privatpersoner, byggföretag och bostadsrättsföreningar.

 

SEHED

SEHED Fasad AB är en komplett fasadentreprenör som erbjuder fasadlösningar för alla typer av fastigheter.

 

Solna High Pressure Rinse

Solna Högtrycksspolning AB erbjuder avloppsrening samt underhåll, reparation och kontroll av avloppssystem i större eller mindre fastigheter.

 

Solna Röranalys AB

Solna Röranalys AB inspekterar, spolar och rengör, rör och avloppssystem.

 

Sonora Revision
Sonora Revision är en personlig revisionsbyrå och långsiktig partner.

 

Great Enso

Stora Enso är en skogsindustrikoncern med verksamhet på fyra kontinenter. Företaget arbetar främst inom förpackningar, biomassprodukter, träprodukter och papper.

 

Södra Eltjänst AB

Södra Eltjänst AB erbjuder konsulttjänster, installationer och service inom området El/Tele/Data.

 

Ventilations Grossisten

Ventilationgrossisten är en komplett och oberoende leverantör av ventilationsmaterial.

 

Wallfast

Wallfast utvecklar hyresbostäder för egen långsiktig förvaltning. Wallfast-koncernen äger närmare 4 000 lägenheter i Stockholmsområdet.

 

Wasa Vent

Wasa Vent AB erbjuder en komplett uppsättning av ventilationstjänster.

 

White Architects

White architects är Skandinaviens största arkitektkontor och har mer än 900 anställda. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Det finns 16 kontor i Sverige, Danmark, Norge och England.

 

Woody Construction

Woody Bygghandel är en frivilligkedja inom byggmaterial som med 6 miljarder i omsättning och fler än 90 anläggningar, är Sveriges ledande kedja som erbjuder produkter och tjänster för konstruktion och renovering.