Byggsektorn i samtal med regeringen

Under förra veckan träffade finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund flera företrädare från byggsektorn, i ett gemensamt möte, för att diskutera aktuella utmaningar och möjligheter inom byggsektorn. Denna vecka går 11 av branschens företrädare ut i en gemensam artikel och efterfrågar flera åtgärder från regeringen. Åtgärderna som efterfrågas rör de områden som diskuterades under mötet: ökat byggande samt klimatneutralisering av, och ökad säkerhet inom, byggsektorn.

Redan för cirka ett år sedan hade Per Bolund en liknande diskussion med företrädare från byggbranschen och ett uppföljningsmöte har varit planerat sedan dess. På grund av den rådande Corona-situationen så har man dock inte kunnat ha mötet förrän nu. Mötet gav bland annat regeringen en möjlighet till bättre insikt i hur byggsektorn klarat Corona-krisen hittills.

Per Bolund: ”Där var glädjande att vi kunde konstatera att Covid inte verkar ha påverkat byggbranschen så mycket än så länge. Prognoserna för byggandet har till och med överträffat förväntningarna.”

Under mötet diskuterades framför allt tre viktiga områden inom svenskt byggande:

  1. Hur man ska få fart på byggandet.
  2. Hur byggsektorn kan göras mer klimatneutral.
  3. Hur man effektivast motverkar fusk, kriminalitet och olyckor inom byggsektorn.

Hur ska man få fart på byggandet?

Byggsektorns representanter pekade under mötet på behovet av finansiering vid både byggande och köp av bostäder, för att öka byggtakten i landet.

Per Bolund: ”Vi har utredningar som tittar på just förstagångsköpare och hur de ska kunna komma in på marknaden med exempelvis startlån. Det är viktigt att vi gör det lättare att finansiera bostadsköp. Men vi behöver också se över upphandlingsregler och ge offentlig sektor en chans att utveckla sitt byggande för öka utbudet av bostäder. Vi ligger på för att ändra reglerna men vi förväntar oss också att branschen fortsätter att gör vad de kan för att bygga bra och mycket till en låg kostnad.”

Catharina Elmsäter-Svärd, representant för Branschorganisationen Byggföretagen, sade sig efter mötet vara nöjd med beskedet att regeringens tittar på möjligheter till finansiering och ändringar i regelverk som kan förenkla byggande och köp av bostäder. Hon påpekar dock att mer måste göras från regeringens sida. Hon efterfrågar till exempel att man sänker de höga amorteringskraven och mildrar kreditrestriktionerna.

Även Johanna Frelin, vd på Riksbyggen, verkade rätt nöjd men ville ändå trycka på vikten av flera åtgärder för att stimulera ett ökat byggande.

”Riksbyggens två förslag var införandet av ett statligt Ungbolån, liknande CSN-lånet och införandet av statliga garantier för byggnadskreditiv. Situationen för unga vuxna på bostadsmarknaden var ett av de områden som diskuterades mest. Flera aktörer var positiva till att regeringen tillsatt en utredning om startlån för förstagångsköpare.  Investeringsstöd är viktigt för hyresrättsbyggandet. Därför anser vi det viktigt att det även införs statliga garantier för byggnadskreditiv för att även upprätthålla bostadsrättsbyggandet, för att överbrygga dilemmat där banker vill ha 50 procent sålt innan byggstart och köparna inte vill köpa förrän bygget är ganska långt gånget och det närmar sig inflyttning.”

Hur kan byggsektorn göras mer klimatneutral?

Det var samsyn mellan alla mötesdeltagare gällande behovet av att minska byggsektorns klimatavtryck.

Per Bolund: ”Det var glädjande att det var total uppslutning och ett väldigt engagemang från branschen att minska klimatpåverkan från byggandet. Det känns väldigt bra.”

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen, som representerade installationsbranschen på mötet, pekade på behovet av att regeringen stället rätt kvar på branschen gällande klimatavtryck.

”Det är ett väldigt bra jobb regeringen gör med klimatdeklarationer, men det är bråttom att få fram lösningar som är klimatneutrala.  Det är viktigt att regeringen ställer rätt kravställan på en byggnads klimatavtryck. Sedan hittar vi entreprenörer lösningarna. Solceller och laddstolpar är bra, men det finns så mycket mer vår bransch kan göra för att elektrifiera och energieffektivisera.”

Hur motverkar man effektivast fusk, kriminalitet och olyckor inom byggsektorn?

Även i fråga om kriminalitet och olyckor så var alla deltagare, inte helt oväntat, överens om att detta bör minskas. Ola Månsson menar ändå att frågan inte får påverka branschens rykte negativt.

”Vi stöttar de här samtalen, men samtidigt är det viktigt att lyfta fram stoltheten och berätta vilken rolig bransch vi jobbar i. Problemen utgör endast en liten del.”

Veckans upprop

Den gemensamma artikel som 11 av byggsektorns företrädare publicerade denna vecka kan ses både som en replik till förra veckans möte och ett förtydligande av önskemålen som man framförde då.

I artikeln tryckte man på behovet av ett stabilt elsystem, som klarar morgondagens energibehov, för branschen ska kunna minska klimatavtrycket. Dessutom, menar man, så måste beställare som stat, kommuner och regioner ställa klimat-krav som branschen kan leva upp till och använda som riktmärken i sin omställning mot ett mer ekologiskt gångbart byggande.

Vidare menar man att energieffektiviseringar på upp till 50 procent kan göras genom att det befintliga fastighetsbeståndet renoveras och moderniseras, varför upprustning av framför att miljonprogrammet bör stimuleras.

Åtgärder från regeringens sida som man efterfrågar för att stimulera byggandet i landet är

  • Underlättande av kompetensutveckling och nyanställningar för byggsektorn.
  • Underlättande av markköp och byggande.
  • Underlättande av bostadsköp genom statliga bolån till förstagångsköpare, ändrade bolånetak och generösare amorteringsundantag för nyproduktioner.

Källor och intressanta länkar

www.byggvarlden.se

www.dagenssamhalle.se

AVSKRIVNING AV ANSVAR

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.