Träbyggnader

Genom att bygga i trä minskar koldioxidpåverkan avsevärt. Den offentliga sektorn har genom upphandling ett stort ansvar att gå före, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Finlands näringsminister Olli Rehn.

Omställningen till biobaserad ekonomi innebär att vi byter ut fossil olja mot förnybart biologiskt material – biomassa. Bland annat kan vi använda det som växer på våra åkrar, i våra skogar och det vi kan hämta från hav och sjöar och vattenbruk.

En bioekonomi ger en smartare tillväxt med nya möjligheter att komplettera traditionella produkter med nya produkter och tjänster för att utveckla våra länders konkurrenskraft.

Vi har de naturgivna förutsättningarna, den industriella infrastrukturen och kompetensen. Förutom potentialen för skogen, jordbruket, fisket och vattenbruket medför en bioekonomi också goda möjligheter för andra sektorer och industrier att minska sitt fossilberoende.

En hållbar användning av biomassa också för energiändamål är en väsentlig del av mångsidig och resurseffektiv användning av biomassa som bidrar till att utveckla bioekonomin. Bioenergi spelar en nyckelroll i att uppnå EU:s mål för förnybar energi och minskade växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att hållbart producerad bioenergi ses som koldioxidneutral också i framtiden.

Sverige och Finland ska ta tätpositionen inom bioekonomi och visa vägen för EU och världen som gröna föregångsländer. Våra regeringar har sedan de tillträdde tagit flera initiativ för att utveckla respektive land till ledande inom bioekonomi. Bland annat inom ramen för Östersjöstrategisamarbetet.

Dessa initiativ syftar till att säkra långsiktiga politiska spelregler som styr bort från fossilberoende och bidrar till utvecklingen av framgångsrika näringsliv som kan generera hållbara jobb. Konkret handlar det om följande:

Utveckla träbyggandet

Genom att öka användningen av trä kan vi minska byggprocessens klimatpåverkan avsevärt. Produktionen av trähus kräver under hela sin livscykel mindre energi och orsakar mindre koldioxidutsläpp jämfört med andra hus. Här har inte minst den offentliga sektorn genom upphandling ett stort ansvar att gå före.

En fossilfri fordonsflotta

En stor del av Sveriges och Finlands utsläpp av koldioxid kommer från fordonsflottan. Det är därför angeläget att ta det stora steget och överge de fossilbaserade drivmedlen. En fossilfri fordonsflotta är ett realistiskt och nåbart mål. Det visar den stora svenska utredningen Fossilfrihet på väg som kom 2013. Genom att möjliggöra långsiktiga politiska spelregler kommer vi att verka för skatteregler som bidrar till de kapitalintensiva investeringar som krävs.

Grön basindustri ger gröna jobb

Industrin är basen för jobb och ekonomisk tillväxt. Genom en grön basindustri säkrar vi både långsiktig konkurrenskraft och nya jobb. Det ställer krav på en långsiktig och framsynt industri- och energipolitik.

Innovation för förnybara produkter

Att öka utvecklingstakten för nya biobaserade produkter har en stor potential. Redan i dag finns det en stor mängd nya produkter som har tagits fram för att kunna ersätta oljebaserade produkter. Vissa är i startfasen, andra är redo för uppskalning. Vi vill bidra till att teknikmogna satsningar kan ta de steg som är nödvändiga för uppskalning och kommersialisering.

Utveckla skogsbruket

Skogsbruk enligt den modell som tillämpas i Sverige och Finland binder stora mängder koldioxid varje år. Skogsbruket ger dessutom i stor utsträckning arbetstillfällen på landsbygden. För att skapa ännu fler jobb och öka skogens nytta i klimatarbetet kommer våra regeringar genom olika insatser stimulera ett aktivt och lönsamt skogsbruk och ökad skoglig tillväxt.

I Sverige driver Näringsdepartementet, med brett stöd av näringsliv, universitet och intresseorganisationer, arbetet med att ta fram ett nationellt skogsprogram. I Finland lanserades en nationell skogsstrategi under 2015 som syftar till hållbar vård och användning av skogar som skapar ökad välfärd.

Våra länder har fantastiska förutsättningar att bli världsledande bioekonomier. Med långsiktiga politiska spelregler kan vi stärka vår konkurrenskraft, skapa fler jobb och samtidigt långsiktigt motverka klimatförändringarna.

Källa: www.di.se