Efter att ha utvärderat regel i plan- och bygglagen så har den så kallade Översiktsplaneutredningen lämnat ett delbetänkande i vilket de ansvariga menar att det bör vara möjligt att bygga direkt efter kungjort bygglov, även om bygglov överklagats.

Enligt den nya förvaltningslag som trädde i kraft den första juli i år så får byggprojekt startas först efter att byggnadsnämnden beslut om bygglov fått laga kraft och alla överklaganden avslagits. Tidigare har byggherrar på egen risk fått starta bygganden, trots att beslut angående överklaganden inte tagits, så länge beslut om bygglov funnits.

Eftersom denna nya bestämmelse riskerade att försena byggstarter avsevärt så infördes även en regel enligt vilken bygglov får verkställas fyra veckor efter att bygglov offentliggjorts, även om beslut angående överklaganden inte tagits.

Nu har Översiktsplaneutredningen utvärderat den sistnämnda fyra-veckor-regeln och kommit fram till att den bör slopas så att byggstart ska vara möjligt direkt efter att nämnden har kungjort bygglovsbeslut, även om överklaganden inte har utretts. Detta föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Länkar

www.byggnyheter.se

www.regeringen.se

Avskrivning av ansvar

Observera att det som står i denna artikel, och alla Viveres nyhetsartiklar, endast gäller för de datum då artiklarna publicerades. Vivere avsäger sig allt ansvar för eventuella ändringar av information som inträffat efter att artiklarna har publicerats.